За нас

  Имате проблем? Да го решим заедно!!  Правна помощ, експертни съвети, консултации, изготвяне на тръжна документация......Свържете се с нас още днес!                                                                                                                                                  Можете да ни откриете на адрес гр. София 1000, бул. Витоша №37, ет.2 или да се свържете с нас на тел./факс: +359 2 9868660, ел. поща: zop@zop.bg


Сдружение „Център за обществени поръчки“ е независима, неправителствена, политически необвързана организация, отделна от своите членове, учредена като сдружение с нестопанска цел в съответствие с разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност (регистрирана в съответния регистър на Министерство на правосъдието). Целите на сдружението са:
 1. да подпомага развитието и усъвършенстването на процесите на възлагане на обществени поръчки в страната;
 2. да подпомага хармонизацията на българското законодателство с дocтиженията на правото на ЕС в областта на обществените поръчки;
 3. да стимулира диалога и сътрудничеството между представители на бизнеса и възложителите на обществени поръчки;
 4. да съдейства за премахването на корупционни практики при възлагането на обществени поръчки;
 5. да създава условия за обмен на знания и опит между професионалисти от сферата на обществените поръчки и да съдейства за повишаване на тяхната квалификация;
 6. да насърчава свободната и лоялна конкуренция при възлагането на обществени поръчки;
 7. създаване на условия за използване на съвременни технологични средства при подготовката и реализацията на обществените поръчки;
 8. разработване и предлагане на нови модели на развитие на системата на обществени поръчки в България, базирани на добрата европейска и световна практика;


   За постигане на своите цели сдружението осъществява следните основни дейности:
 1. разработва и предлага проекти на нормативни актове в областта на обществените поръчки;
 2. изготвя експертни становища по проекти на нормативни актове;
 3. организира и участва в семинари, работни срещи и групи, експертни екипи за решаване на конкретни въпроси, както и с цел професионално общуване и подобряване на възможностите за комуникация между експертите;
 4. разработва и осъществява проекти за обучение на специалисти в областта на обществените поръчки;
 5. извършва експертен анализ на актуални проблеми, касаещи дейността на администрацията и всички останали субекти в процесите на обществени поръчки;
 6. установява контакти с български и международни правителствени и неправителствени институции и организации със стопанска и нестопанска цел, включително административни органи, браншови организации и стопански субекти;
 7. издава и разпространява печатни и други материали;
 8. установява контакти с международни, национални, регионални и други организации, работещи в сферата на обществените поръчки;
 9. проучва и заимства положителните решения от опита на чужди държави в областта на обществените поръчки;
 10. извършва всички други дейности за постигане на споменатите в този устав цели, при пълно спазване на законите в Република България и съблюдаване на висок професионален морал.

   Можете да ни откриете на адрес гр. София 1000, бул. Витоша №37, ет.2 или да се свържете с нас на тел./факс: +359 2 9868660, ел. поща: zop@zop.bg