Дистанционен курс по Закона за обществени поръчки

Подробна информация за дистанционния курс можете да прочетете тук.
На 25 април 2008г. стартира първият курс за дистанционно обучение.
До сега над 307 лица успешно са завършили курса за дистанционно обучение, като сред тях са:

 • Представители от бюджетния сектор

1. Дирекция “Главен инспекторат” на Министерски съвет
2. Дирекция „Административно обслужване”(отдел „Обществени поръчки” и отдел „Информационни и комуникационни системи”) на Министерски съвет
3. Министерство на труда и социалната политика
4. Министерство на регионалното развитие и благоустройството
5. Министерство на здравеопазването
6. Министерство на образованието, младежта и науката (Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми”)
7. Държавна агенция за бежанците
8. Държавен фонд “Земеделие”
9. Център за развитие на човешките ресурси

 • Представители от публично-правни организации

1. СУ “Св. Климент Охридски”
2. Български спортен тотализатор
3. “Профилактика, Рехабилитация и Отдих” ЕАД
4. УМБАЛСМ “Н.И.Пирогов” ЕАД
5. УСБАЛ по неврология и психиатрия „Свети Наум“ ЕАД
6. Национална многопрофилна транспортна болница "Цар Борис III"
7. Национална здравноосигурителна каса

 • Представители от Секторни възложители

1. АЕЦ “Козлодуй” ЕАД
2. “Летище София” ЕАД
3. “Мини Марица-Изток” ЕАД
4. “Електроенергиен системен оператор” ЕАД
5. “Булгаргаз” ЕАД
6. ТЕЦ “Бобов дол” ЕАД
7. „Български енергиен холдинг“ ЕАД
8. “Български пощи” ЕАД

 • Действащи общински съветници
 • Представители на бизнеса
 • Водещи одиторски фирми

Семинари и обучения в областта на обществените поръчки

• Организиране на семинари, работни срещи, презентации с участието на висококвалифицирани експерти в областта на обществени поръчки
• Индивидуално и групово обучение на възложители и изпълнители на обществени поръчки с отчитане спецификата на тяхната дейност
• Разглеждане на практически казуси и начините за тяхното разрешаване
• Набелязване на антикорупционни мерки при възлагане на обществени поръчки
• Запознаване с най-добрата търговска практика при възлагане на обществени поръчки
• Подпомагане на възложителите при съставяне на вътрешно квалификационните системи за подбор на кандидати за изпълнители на обществени поръчки
• Представяне на чуждестранния опит при възлагане на обществени поръчки
• Представяне на съдебна практика при възлагане на обществени поръчки

Семинари по заявка и в зависимост от нуждите и желанието на възложителя.

Наши клиенти са:

 • „Български енергиен холдинг“ ЕАД /ежегодно/
 • Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми”
 • “Мини Марица-Изток” ЕАД
 • Министерски съвет
 • ТЕЦ "Бобов дол" ЕАД
 • Агенция за икономически анализи и прогнози
 • Частни фирми

Професионални консултации по въпроси на обществените поръчки

• Оказване на професионални консултации по въпроси на обществените поръчки
• Консултации по правилното прилагане на действуващата нормативна уредба в областта на обществени поръчки
• Консултации за избор на критерии за оценка на предложенията и тяхната относителна тежест
• Консултации за избора на методика за прилагане на критериите за оценка на предложенията
• Консултации при подготовката и представянето на предложенията на кандидатите
• Правно-икономически анализи за състоянието на обществените поръчки при конкретен възложител
• Анализ на системата на обществени поръчки – централизирана, смесена и децентрализирана
• Анализ на вътрешната организация за възлагане на обществени поръчки
• Анализ на ефективността от прилагането на системата на обществени поръчки при конкретен възложител
• Анализи на действащата нормативна уредба в областта на обществените поръчки и на необходимостта от законодателни промени
• Подготовка и изготвяне на решения по конкретни казуси свързани с прилагането на правилата на обществени поръчки
• Избор на вид процедура за възлагане на обществени поръчки
• Възможности за обжалване
• Посредничество при кореспонденция с държавни органи, бизнес организации, търговски дружества и други по въпроси свързани с обществени поръчки
• Посредничество при разрешаване на спорове свързани с обществени поръчки
• Подпомагане на участници в процедури за възлагане на обществени поръчки при снабдяването /осигуряването/ им с изискващите се документи.

Наши клиенти са:

 • “Мини Марица-Изток” ЕАД
 • Министерски съвет
 • Министерство на земеделието и храните
 • УМБАЛСМ “Н.И.Пирогов” ЕАД
 • Конституционен съд на Р. България
 • Омбудсман на Р. България
 • София Ауто АД
 • Български бизнес и търговия ООД
 • ЗАД "Енергия"
 • Частни фирми

Документации

          Професионално правно съдействие на възложителите при провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки:


• Консултации относно необходимостта от прилагане на процедура за възлагане на обществена поръчка за конкретна сделка;
• Изготвяне на всички необходими документи във връзка с процедурите за възлагане на обществени поръчки;
• Изготвяне на договори за обществени поръчки.

          Сдружението има богат опит при цялостно изготвяне на документации за възложители. Наши клиенти са:

 • Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) София;
 • Български спортен тотализатор;
 • Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет;
 • Върховен административен съд;
 • Столична община;
 • Район Изгрев към Столична община;
 • Други общини на територията на Република България.

Консултации на фирми при участие в обществени поръчки

• Осъществяване на представителство на клиенти при провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки;
• Защита интересите на клиентите при обжалване на решения, свързани с процедурите за възлагане на обществени поръчки;
• Правни съвети относно изпълнение на договорите за обществени поръчки.


Специализирани услуги

 1. Изготвяне на подробни информационни справки за предстоящи процедури за възлагане на обществени поръчки по предмет и вид на процедура
 2. Информация за сключени договори
 3. Маркетингови проучвания
 4. Информация за състоянието на потенциални кандидати при обществени  поръчки
 5. Изготвяне и предоставяне на статистическа информация по следните критерии:

 • Възложител:
 1. По предмет на ОП и обем на разходвани бюджетни средства
 2. По използвани критерии и тежестта им в комлексната оценка
 3. По брой процедури, приключили, прекратени и обжалвани
 • Изпълнител:
 1. Изпълнители по брой процедури, по вид процедури, по обособен предмет на ОП, процедури при определен възложител
 2. Брой и стойност на сключени договори
 3. Класиране и обжалване
 • Предмет на ОП:
 1. Видове, цени, количества
 2. Видове възложители, сключени договори с определен изпълнител
 3. Други