Запомни ме?

Документи по чл. 68 ал.8

13-01-2016 14:01:18

dani_sf83

Присъединил се: 15-12 09:12:40
Всички Теми: 0
Всички Мнения: 0
При проведена процедура по ЗОП Публична покана постъпват две подадени оферти. Отваряйки офертите комисията установява, че в офертата на участник 1 липсват документи, които са изискани от възложителя в самата покана. Критерия за избор на изпълнител е най-ниска цена. Трябва ли да се изискат липсващите документи по чл. 68, ал.8 и 9 или може да се дисквалифицира участника.
Първоначално изисканите документи са сертификати ISO, и други разрешителни, който не биха се представили в срока определен в ЗОП.(в рамките на 5 работни дни).
Участника предоставя стокови разписки от магазин вместо разрешителни от МЗ за употреба на българския пазар.