Покана за Общо събрание
28-04-2017

Управителният съвет на сдружение „Център за обществени поръчки“, на основание чл. 15, ал. 2, т. 3 от Устава на сдружението във връзка с чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на сдружението на 06.08.2018 г. от 10:00 ч. в гр. София, жк. „Изток“, ул. „Тарас Шевченко”, № 3, бл. 33, вх. Б, ет. 1, ап. 5, при следния дневен ред: 

1/ Вземане на решение за пререгистрация на Сдружението в регистъра към Агенцията по вписвания;

2/ Вземане на решение за прекратяване на сдружение „Център за обществени поръчки“ и обявяването му в ликвидация; 

3/ Избор на ликвидатор на сдружение „Център за обществени поръчки“.

 

Настоящата покана да бъде публикувана на официалния интернет сайт на сдружението /www.zop.bg/ не по-късно от 02.07.2018 г. от адв. Станислав Емилов Христов, член на САК, съобразно взетото решение на УС на сдружението.

 

 

 

Председател на УС на Сдружението:    Пламен Немчев

 
 
Настоящата покана е публикувана на 30.06.2018 г.