Приета е новата директива относно електронните фактури в обществените поръчки
27-03-2014

На 11.03.2014 г. Европейският Парламент прие новата директива относно електронните фактури в обществените поръчки. С това се направи поредната важна стъпка към нормативно уреждане на цялостния процес по електронните обществени поръчки.

Понастоящем в държавите членки съществуват и се използват няколко глобални, национални, регионални и частни стандарти за електронни фактури. Нито един от тези стандарти не е доминиращ и повечето от тях не са оперативно съвместими. Разнообразието от оперативно несъвместими стандарти води до прекомерна сложност, правна несигурност и допълнителни оперативни разходи за икономическите оператори, които използват електронни фактури в отделните държави членки. Икономическите оператори, които желаят да извършват трансгранични дейности по възлагане на обществени поръчки, често трябва да спазват нов стандарт за електронно фактуриране всеки път, когато навлизат на нов пазар. Различните правни и технически изисквания по отношение на електронните фактури представляват пречки пред достъпа до пазара в трансграничните обществени поръчки и пречки пред търговията, тъй като те разколебават икономическите оператори да участват в трансгранични дейности по възлагане на обществени поръчки. Това ограничава основните свободи и оказва по този начин пряко въздействие върху функционирането на вътрешния пазар.
 
По силата на новата директива се гарантира създаването на нов стандартизиран модел за електронно фактуриране, който в най-голяма степен отчита общите интереси на основните субекти. Държавите членки са длъжни да въведат в сила законови, подзаконови и административни разпоредби, необходими за транспонирането й, най-късно 48 месеца след влизането ѝ в сила.
 
Поредната малка стъпка към електронизация на всички процеси в рамките на обществените поръчки е направена.

Още по темата - http://ec.europa.eu/internal_market/payments/einvoicing/index_en.htm