Запомни ме?

Изискване на докученти по чл. 68т8

20-05-2014 12:05:30

TihomirKrastev

Присъединил се: 19-05 17:05:50
Всички Теми: 0
Всички Мнения: 0
Здравейте, при обществена поръчка на АПИ, попаднахме на следния парадокс. Комисията разгледа документите за подбор и изпрати на всички участници протокол 1 с определени изисквания за допълнителна информация. След 1 месец комисията прави нов преглед на документите представени от протокол 1 и отново изисква нови документи на един участник.
Въпросът ми е следния. На основание кой член от ЗОП комисията има право да изисква нови документи, и ако е по чл. 68 колко пъти има право да го прави. и вторият ми въпрос е : Участника на който искат нови докуменит не трябва ли да бъде отстранен от процедурата.
23-05-2014 09:05:15

admin

Administrator

Присъединил се: 30-11 00:11:00
Всички Теми: 503
Всички Мнения: 503
Здравейте,
Във връзка с правното основание: В протокола/писмото, които участникът получава, комисията трябва изрично да посочи на база на кой член какви документи изисква, т.е. основанието можете да видите в конкретния документ, който сте получили от комисията, ако и Вие сте участник.
Във връзка с това колко пъти може да се изискват документи от комисията, има няколко възможни хипотези:
1. Първо по чл. 68, ал.11, ЗОП: “Комисията при необходимост може по всяко време:
1. да проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица;
2. да изисква от участниците:
а) разяснения за заявени от тях данни;
б) допълнителни доказателства за данни от документите, съдържащи се в пликове № 2 и 3, като тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложение на участниците”,
т.е. допълнителни документи могат да се изискват от участниците на всяка фаза от процедурата и то неограничен брой пъти.
2. Второ по Чл. 36а. ЗОП (1) Възложителят или упълномощеното лице по чл. 8, ал. 2 има право на контрол върху работата на комисията за провеждане на процедурата преди издаване на съответните решения.
(2) При осъществяване на контрола по ал. 1 възложителят проверява само съдържанието на съставените от комисията протоколи за съответствие с изискванията на закона и предварително обявените условия на обществената поръчка.
(3) В случай че при контрола по ал. 1 се установят нарушения в работата на комисията,
които могат да се отстранят, без това да налага прекратяване на процедурата, възложителят дава писмени указания за отстраняването им.
(4) Указанията на възложителя по ал. 3 са задължителни за комисията. Извършените действия и взетите решения в изпълнение на указанията се отразяват в протокол, като в случай на несъгласие, към него се прилага особено мнение,
т.е. ако комисията получи указания за това, може отново да се изискат документи от дадени участници.
3. Трето: Въпреки че изрично не е посочено в ЗОП, ако комисията установи, че е допуснала грешка(пример: пропуснала е да иска документ от даден участник), тя може по всяко време да се върне на предишен етап и отново да изиска документи.
Тъй като не сме запознати с конкретните документи по Вашия казус, няма как да Ви дадем и конкретно становище, но съществуват теоретични постановки, при които действията на комисията са напълно допустими.

Във връзка с това, еднозначен отговор на втория въпрос не може да бъде даден, тъй като теоретично съществуват различни хипотези, при които участникът да е представил всички документи за подбор и да отговаря на изискванията, а от него да се изискват други документи по преценка на комисията.

Надяваме се информацията да е полезна.
България, гр. София, бул. Витоша №37, ет.2, тел./факс: +359 2 9868660, ел. поща: zop@zop.bg