Запомни ме?

частично плащане по договор

08-12-2013 08:12:29

veselin15

Присъединил се: 08-12 08:12:15
Всички Теми: 0
Всички Мнения: 0
фирмата ни извърши ремонт и достави резервни части по обществена поръчка.Срока на договора изтича на 10.12.13. Не успяхме да доставим един артикул - ще пристигне през февруари 2014г.
Въпроса ми е - Можем ли да фактурираме всичко останало , а този артикул впоследствие?.../в договора не е утонено/
Благодаря предварително
09-12-2013 12:12:17

admin

Administrator

Присъединил се: 30-11 00:11:00
Всички Теми: 503
Всички Мнения: 503
Здравейте,
Решението на казуса зависи от това, какво е уточнено в договора. Ако според текста в него, това е допустимо – то няма проблем да го направите.
Когато обаче такъв текст липсва, ЗОП дава възможност да измените самия договор. Това можете да направите само по изключение, като в закона са разписани конкретните хипотези, а именно: изменение на договор за обществена поръчка се допуска по изключение, когато в резултат на непредвидени обстоятелства се налага промяна в сроковете на договора, или частична замяна на дейности от предмета на поръчка за строителство или услуга, когато това е в интерес на възложителя и не води до увеличаване стойността на договора, или намаляване общата стойност на договора в интерес на възложителя поради намаляване на договорените цени или договорени количества или отпадане на дейности (вж. чл.43(2) т.1 ЗОП). По този начин новите текстове в договора ще отразяват най-точно новата фактическа обстановка след настъпването на непредвидените обстоятелства. Важно: Имайте предвид обаче че трябва да е видно и доказуемо реалното наличие на непредвидени обстоятелства, по смисъла на определените за такива в ЗОП "Непредвидени обстоятелства" са обстоятелствата, включително от извънреден характер, възникнали след сключването на договора, независимо от волята на страните, които не са могли да бъдат предвидени и правят невъзможно изпълнението при договорените условия. (вж. §1, т.14 б от Допълнителните разпоредби на ЗОП).

Надяваме се информацията да е полезна!
България, гр. София, бул. Витоша №37, ет.2, тел./факс: +359 2 9868660, ел. поща: zop@zop.bg