Запомни ме?

срок за сключване на договор

26-09-2013 15:09:36

Димо Белчев

Присъединил се: 26-09 15:09:05
Всички Теми: 0
Всички Мнения: 0
В какъв срок изпълнителя спечелил ОП е длъжен да сключи договора за изпълнение
27-09-2013 10:09:27

admin

Administrator

Присъединил се: 30-11 00:11:00
Всички Теми: 503
Всички Мнения: 503
Здравейте,
Няма законов срок за сключване на договор. Договор за изпълнение на ОП може да се сключи съгл. чл.41, ал.3 ЗОП, "(3) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) Възложителят няма право да сключи договор преди изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите кандидати и/или заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител.", т.е. след изтичане на този срок. Към сключване на договор се преминава и след представяне на всички документи по чл.42 ЗОП.
Има инструктивен едномесечен срок по чл. 41, ал.4 "(4) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизане в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичането на срока по ал. 3."/, но той не е задължителен.
България, гр. София, бул. Витоша №37, ет.2, тел./факс: +359 2 9868660, ел. поща: zop@zop.bg