Запомни ме?

Прозрачни процедури и възможност за участие на повече кандидати в тях предлага правителството с пром

28-08-2013 14:08:30

admin

Administrator

Присъединил се: 30-11 00:11:00
Всички Теми: 503
Всички Мнения: 503

www.government.bg

Решенията накратко


Повече от 290 предложения от граждани и организации получи кабинетът при изготвянето на законопроекта

Министерският съвет одобри проект на закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ЗОП). Промените са част от неотложните и стабилизационни мерки на правителството, насочени към бизнеса. Основната цел е процедурите по ЗОП да станат по-прозрачни и да се създаде възможност повече кандидати да участват в тях.

Измененията в закона се правят след активен диалог в обществото. Граждани и организации имаха възможност да направят своите предложения по въпроса. Към момента 26 организации са представили своите идеи, а конкретните писмени предложения за промени в ЗОП са 297.

Целите, които правителството си поставя с промените в закона, могат да бъдат обобщени в седем групи. Първата включва радикалното намаляване на бюрократичната тежест върху кандидатите и участниците в процедурите за възлагане на обществени поръчки и избягване на ненужния формализъм. Втората група цели се отнася до насърчаването на малките, средните и новосъздадените предприятия и премахването на изкуствените административни бариери пред участието им в обществените поръчки. Акцентира се върху статута на подизпълнителя, гарантирането на неговите права и защитата на интересите му. На трето място е прецизирането на някои процедурни правила и изясняване на дефиниции, като целта е да се намали административната тежест върху бизнеса и на субективизма при оценяването. Четвъртата група цели са свързани с повишаването на капацитета на администрациите, прилагащи закона. Това ще се реализира чрез повишаване на правомощията и на отговорностите на Агенцията за обществени поръчки, както и чрез обезпечаване и гарантиране на професионалната специализирана експертиза, която е необходима на възложителите при подготовка на предложенията за оценката и на офертите. На пето място се акцентира върху установяването на контрол не само върху прилагането на закона, но и върху изпълнението на сключените на негово основание договори. Шеста цел на законопроекта е пълната публичност и прозрачност на дейностите по възлагане на обществени поръчки, както и по изпълнение и приключване на сключените договори. Седмата основна цел е закрилата на труда.

Всички разпоредби в законопроекта имат за цел намаляване на административната тежест и чрез прецизиране на процедурите – предлагане на конкуренция и шансове – за малките и средни предприятия, за бизнеса като цяло, за разкриване на нови работни места, за подобряване на ефективността и целесъобразността при използването на обществени средства.
България, гр. София, бул. Витоша №37, ет.2, тел./факс: +359 2 9868660, ел. поща: zop@zop.bg